Wynajem namiotów weselnych a kwestie podatkowe

Wynajem namiotów weselnych a kwestie podatkowe

Wynajem namiotów weselnych, czyli najważniejsze aspekty związane z podatkami


Podatek rolny uregulowany jest przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Choć ma odrębną regulację w praktyce uznawany jest za podatek lokalny, gdyż w całości stanowi dochód budżetu gminy. Największe znaczenie ma w dochodach gmin wiejskich. Przedmiotem opodatkowania są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, poza gruntami, które są wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej, ale innej niż działalność rolnicza korzystająca również z opcji wynajem namiotów weselnych http://www.wynajem-namiotow.com.pl/baldachim-slubny/ . Powyższa definicja przedmiotu opodatkowania z dnia 1 stycznia 2016 r. zmieniła zasadę wcześniejszego opodatkowania podatkiem rolnym, która w swym brzmieniu, poza użytkami rolnymi, mówiła jeszcze o gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budowli jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. 


Ustawa nie definiuje pojęcia „użytku rolnego”. Możemy go się dopatrzeć jedynie 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. 

w sprawie ewidencji gruntów i budynków 3, gdzie minister zaliczył do użytków rolnych, które podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym 7 rodzajów gruntów, którymi są grunty orne, łąki trawiaste, pastwiska trwałe, sady, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami 

i rowy. Tylko wyżej wymienione rodzaje gruntów podlegają opodatkowaniu, ponieważ gdyby minister wykreślił któryś z nich, ten rodzaj gruntu automatycznie podlegałby opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, który jest dużo wyższy, jeżeli chodzi o wynajem namiotów weselnych. Warunek sklasyfikowania gruntów jako użytek rolny musi być spełniony, po to, aby grunty pod zabudowaniami, które są związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego mogły zostać zaliczone do tej działalności i być opodatkowane podatkiem rolnym. Terminem działalność rolnicza ustawodawca rozumie jako produkcja zwierzęca i roślinna, zaliczając do tego także produkcję materiału szkółkarskiego, siewnego, reprodukcyjnego i hodowlanego, produkcję roślin ozdobnych, grzybów, warzyw, sadownictwo, produkcję zwierzęcą typu takiego jak fermowego, przemysłowego, chów i hodowlę ryb oraz hodowlę i produkcję materiału zarodkowego zwierząt, owadów i ptactwa użytkowych. Kolejnym podatkiem pobieranym w gminie jest podatek rolny jest podatkiem o charakterze przychodowo-majątkowym, który odgrywa istotne znaczenie w gminach wiejskich, bowiem stanowi główne źródło dochodu budżetu gminnego korzystającego z rozwiązania jakim jest wynajem namiotów weselnych.


Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów oraz budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 

z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jeżeli chodzi o wynajem namiotów weselnych. Dopuszcza się również możliwość, że sejmik województwa na wniosek rady gminy, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej, w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach zalicza niektóre gminy do innego okręgu podatkowego niż określony we wspomnianym rozporządzeniu jednak nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tego województwa o więcej niż 1,5%. Nadto, rada gminy, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej, może w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach zaliczyć niektóre wsie do innego okręgu podatkowego niż określony dla gminy, na podstawie powyższych upoważnień, lecz nie może to spowodować zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tej gminy o więcej niż 1,5%. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Z kolei obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek, jeżeli chodzi o wynajem namiotów weselnych. Zwolnienie przedmiotowe w podatku rolnym, jako zwolnienie z mocy prawa, co wyłącza tym samym możliwość decyzyjnego rozstrzygania przez organy samorządowe o przyznaniu bądź pozbawieniu podatników uprawnień z tego tytułu, dotyczy takich przypadków jak: użytki rolne klasy V, VI i VII oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych (zwolnienie to stosuje się z urzędu); grunty położone w pasie drogi granicznej (zwolnienie to stosuje się z urzędu); grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją; grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha; użytki ekologiczne (zwolnienie to stosuje się z urzędu); grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę (zwolnienie to stosuje się z urzędu); grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach (zwolnienie to stosuje się z urzędu); grunty wpisane do rejestru zabytków, jeżeli chodzi o wynajem namiotów weselnych.


Kolejna ulga dotyczy „zaniechania” w podatku rolnym, a mianowicie w razie wystąpienia klęski żywiołowej, która spowodowała istotne szkody w budynkach, ziemiopłodach, inwentarzu żywym lub martwym albo w drzewostanie, przyznaje się podatnikom ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalania albo poboru w całości lub w części, w wysokości zależnej od rozmiarów strat spowodowanych klęską w gospodarstwie rolnym stawiającym na wynajem namiotów weselnych. Za klęskę żywiołową uznane mogą zostać takie zdarzenia, które stanowiłyby konsekwencje zjawisk przyrodniczych (klimatycznych) odbiegających od przeciętnej normy, a o wystąpieniu tej klęski nie przesądza wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Ulgę tę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. W przypadku zbiegu prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów, przy ustalaniu zobowiązania podatkowego w zakresie podatku rolnego na dany rok podatkowy kolejność stosowania przedstawia się następująco: obniżenia od gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich; zwolnienia wskazane w katalogu przedmiotowym i podmiotowym; ulga „żołnierska”; ulga inwestycyjna. Podstawę obliczenia ulgi z danego tytułu stanowi należny podatek po zastosowaniu ulgi z tytułu poprzedzającego. Ustawodawca dopuścił, ażeby rada gminy w drodze uchwały, wprowadziła inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie, uwzględniając przepisy dotyczące pomocy publicznej, jeżeli chodzi o wynajem namiotów weselnych.


Obowiązujący podatek leśny jest względnie nową konstrukcją w systemie podatkowym w Polsce. Wprowadzony w 1991 roku ustawą o lasach zalicza się do grupy podatków majątkowych, o charakterze rzeczowym oraz bezpośrednim w całości zasilających budżet gmin. Konstrukcja podatku jest zbliżona do podatku rolnego, co naturalne, z punktu widzenia samorządowych budżetów podatek leśny jest komplementarny wobec podatku rolnego (grunty leśne nie zaliczają się do gospodarstwa rolnego). Pierwotna konstrukcja podatku leśnego ulegała z czasem znacznej ewolucji, co było związane z koniecznością dokonywania w niej zmian powiązanych z przewartościowaniem filozofii wykorzystania lasów, jak też pojawieniem się zagrożeń dotyczących: nielegalnego pozyskiwania oraz obrotu drewnem, braku planów urządzania lasów braku dbałości o odnowienia, niekorzystnego wpływu czynników abiotycznych, biotycznych (szkodniki drzew) czy atmosferycznych (emisja dwutlenku siarki lub związków azotu). Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, a więc grunty leśne sklasyfikowane w ten sposób w ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, która niekiedy decyduje się również na wynajem namiotów weselnych.


Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Istotne zatem dla orzeczenia w przedmiocie podatku leśnego (oraz rolnego) są tylko zapisy wynikające z ewidencji gruntów oraz budynków, a dopóki zapis taki nie zostanie zmieniony, jego treść jest dla organu podatkowego wiążąca. Dla podatku leśnego zdefiniowanie gospodarki leśnej ma znaczenie zasadnicze, bowiem spod tej daniny wyłączone są lasy niepowiązane z taką gospodarką. Ponadto nie obejmuje ona lasów zajmowanych pod ośrodki wypoczynkowe, budowlane i rekreacyjne działki, jak również wyłączonych decyzjami administracyjnymi z leśnej gospodarki na inne niż leśne cele. Podmiotami zobowiązanymi do zapłacenia podatku leśnego są osoby prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące: posiadaczami samoistnymi, właścicielami, użytkownikami wieczystymi, w pewnych przypadkach posiadaczami zależnymi lasu (kiedy las stanowi własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego), gdzie decydujemy się na wynajem namiotów weselnych. Podmioty podatku należnego od lasów, które znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych i wchodzących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa to nadleśnictwa oraz organizacyjne jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Podstawę opodatkowania w podatku leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażana w hektarach, jaka wynika z ewidencji gruntów oraz budynków (dawniej hektarów przeliczeniowych ustalonych w relacji do powierzchni oraz klas bonitacji drzewostanu). Stawki podatku leśnego, tak jak rolnego, są kwotowymi stawkami, kształtowanymi w odniesieniu do hektara powierzchni leśnej. 


Powszechnie wiadomo, że podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna (na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału), uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przy czym do tej ceny nie wlicza się kwoty podatku od towarów i usług. Wyjątkowo, dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawkę powyższą obniża się o 50%. Rada gminy może drogą uchwały, obniżać kwotę stanowiącą cenę sprzedaży drewna przyjętą jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy (co istotne, nie wywoła to następstw w postaci obniżania kwoty wyrównawczej subwencji dla gmin). Powiązanie wielkości podatku leśnego z ceną drewna ma te same skutki jak limit stawek określone w ustawie o opłatach. W podatkach lokalnych stawki są waloryzowane na podstawie wskaźnika CPI, zaś w podatku leśnym zmiany kwot podatku wynikają ze zmian ceny sprzedaży drewna. Nie zapominajmy na tym tle dowiedzieć się również czym wyróżnia się wynajem namiotów weselnych.